Konijnenjacht

Jagen op wilde dieren in Nederland mag niet zomaar. Er zijn zelfs wettelijk vastgestelde perioden wanneer je op welk dier mag jagen. Om te mogen jagen moet je een opleiding doen. De opleiding heeft een theorie gedeelte en drie praktijk gedeelten. De kosten bedragen rond de €2000,- , maar daarna mag je wel onschuldige dieren van het leven beroven.

Jachtopleiding
Schietbaan jachtopleiding

De Koninklijke Nederlandse jagersvereniging jaagt op dieren om zo onder andere een populatie dieren op peil te houden. In ieder geval, dat zou het uitgangspunt moeten zijn.

‘Bij een redelijke wildstand in een jachtveld is het niveau van de wildstand zodanig dat zij bijdraagt aan het voorkomen van schade zonder dat de staat van instandhouding van de soort daar onder te lijden heeft.’ Aldus de KNJV.

Er mag in een jachtseizoen in Nederland gejaagd worden op fazanten, konijnen, houtduiven, hazen en wilde eenden.

Er moet voldaan worden aan drie voorwaarden:

  1. de diersoort moet eetbaar zijn of schade veroorzaken.
  2. de staat van instandhouding van de soort op landsniveau goed zijn.
  3. de staat van instandhouding van de betreffende wildsoort niet in gevaar komen door bejaging.

Het konijn is het haasje

De haas en het konijn staan sinds eind 2020 als ‘gevoelig’ gekenmerkt op de Nederlandse Rode Lijst van Zoogdieren. Ondanks deze status geeft de Minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit geen jachtverbod af. Ze legt de verantwoordelijkheid bij de jagers, zij moeten een redelijk stand van het aanwezige jachtwild in hun gebied handhaven.

Konijnen vallen steeds vaker ten prooi aan wilde katten, vossen, virussen en het neerslaan van stikstof. (nog een reden om de veestapel af te schaffen).

Een Kamermeerderheid vraagt om een jachtverbod op hazen en konijnen. Jagers zijn niet van plan de plezierjacht te staken en dat hoeft van Minister Schouten ook niet. (november 2020)

Konijnenjacht
Minister Schouten: Jagers mochten hazen en konijnen blijven schieten

Jacht voor de instandhouding van de populatie.

Laat duidelijk zijn dat in een evenwichtig ecologisch systeem er predatoren nodig zijn. Zonder de predatoren stort het ecosysteem in. Dus zonder wolfen, leeuwen, haaien gaan er grote stukken natuur verloren. 

Deze uitspraak licht ik wat verder uit. Wanneer er alleen maar grazers overblijven in een natuur gebied eten zij veel planten, besjes en vruchten op. Er is immers geen vijand die de populatie in stand houd of ‘angst’ aan jaagt. De aanwezigheid van een vijand zorgt voor meer alertheid wat ten koste gaat van voedsel zoeken. Wat gunstig is voor de groei van planten.

Wanneer de vegetatie (planten) minder wordt zal er geen voedsel zijn voor vogels, knaagdieren en andere kleine gewervelden. Zonder bloemen is er ook geen ruimte voor insecten die leven van de nectar van bloemen. Dus ook geen bestuiving. Je voelt hem aankomen hè?

In Amerika is men hier op zeer trieste wijze achter gekomen in het Yellowstone Park. Waar alle wolven gedood zijn, omdat zij een bedreiging vormde voor de mens. (Ik wilde iets typen over wie nou voor wie een bedreiging is, maar dat is een ander artikel 😉 ) Zie hieronder een verhelderd filmpje over voedselsystemen in de ecologie.

Zolang een gebied in een ecologisch evenwicht is, is jagen op dieren door de mens overbodig.

Jacht in Nederland

Vanuit mijn grote liefde voor dieren zou ik direct zeggen NEE!  Maar helaas weet ik ook dat het zo makkelijk niet is. Ecologisch gezien kan Nederland niet zonder gecontroleerde jacht om populaties in stand te houden. Met als onder andere de reden die ik hierboven beschreef. In Nederland leven weinig predatoren die de groene grazers kunnen controleren. Daarnaast is er weinig leefgebied voor wilde dieren. Er moet dan bijvoorbeeld een keus gemaakt worden tussen een bedreigde weidevogel of de toenemende populatie vossen. 

Het is en blijft kiezen tussen twee kwaden. Is er dan helemaal geen oplossing?

Ja zeker! Geef de dieren hun natuur terug. Dat kan door de veestapel af te schaffen. Weilanden die voor koeien bedoeld zijn, zijn vegetatief gezien zeer eenzijdig. Zo’n weiland is zelden geschikt voor bijvoorbeeld broedvogels en insectenbloemen.

De vee industrie neemt 48% van de Nederlandse grond in beslag!

Hier valt dus zeker nog winst te behalen om de dieren hun natuur terug te geven.

Afijn, nu mag je zelf een conclusie trekken hoe we populaties in meer gereguleerd in stand kunnen houden zonder jacht… 

Mijn mening: helaas is populatie controle nodig voor het behouden van (bedreigde) diersoorten in Nederland.
Dit kan op andere manieren dan jagen.

Jagen is niet meer van deze tijd. Een dood dier is GEEN trofee, maar een wezen dat door onze leefstijl het leven met dood moet bekopen.

Nogmaals, het artikel is een fractie van allerlei aspecten die meegenomen moeten worden in het vormen van een mening over het jagen in Nederland (en de gehele wereld overigens). Ecologie is lastig te begrijpen en er moet zeker gekeken worden vanuit meerdere standpunten.